Pramoninės gamybos vaistų ir kitų prekių pirkimas

Pramoninės gamybos (gatavi) vaistai gali būti užsakomi mūsų vaistinėje e-paštu vaistine@lsmuni.lt, faksu: 8 (37) 79 37 72, telefonu: 8 (37) 72 27 33.

Platiname registruotus Lietuvoje vaistus, taip pat tuos vaistus, kurie nėra registruoti, kai mums yra pateikiamas specialus gydytojo išrašytas receptas (vardinis receptas).

Mūsų vaistinėje gaminamų vaistų pirkimas

Gaminame skystus (lašai, tirpalai), kietus (milteliai, granulės) vaistus, kremus, tepalus gelius.

Užsakymų tvarka

Vaistai gali būti užsakomi šioje svetainėje:

1. Vykdant pirkimo techninę instrukciją : Kaip užmokėti ,

arba

2. E-paštu uzsakymai@lsmuni.lt ,

arba

3. Faksu: 8 (37) 79 37 72, telefonu: 8 (37) 24 03 30.

Receptų pristatymas vaistinei

Gydytojų receptus, pagal kuriuos yra gaminami vaistai, galima atsiųsti e-paštu (skenuotus) uzsakymai@lsmuni.lt, faksu: 8 (37) 79 37 72 arba paštu adresu Universiteto vaistinė, Sukilėlių pr. 51, 50106 Kaunas. Taip pat galima atnešti receptą į vaistinę, jei vaistas atsiimamas tiesiog vaistinėje.

Būtina atsiųsti gydytojų receptų originalus, kai į išrašyto vaisto sudėtį įeina etilo alkoholis (etilo spiritas) bei levomicetinas.

Kosmetikos gaminiams įsigyti receptai nereikalingi.

Atsiskaitymas už vaistus ir kitas prekes

1. Atsiskaitoma išankstiniu banko pervedimu į vaistinės sąskaitą (nurodyta  pranešime užsisakiusiam vaistą klientui elektroniniu laišku, patvirtinančiu užsakymo registravimą)

2. Atsiskaitoma grynais pinigais vaistinės kasoje, kuomet klientas atsiima vaistą ar kitą prekę mūsų vaistinėje (ar jos filiale).

Vaistai išduodami klientui tik jam pilnai sumokėjus už vaistą mūsų nurodytą kainą.

Vaistų  ir kitų prekių atsiėmimo tvarka

Vaistai klientui pageidaujant gali būti nusiųsti jam per kurjerį, papildomai primokant už kurjerio paslaugą.

Siuntų vežimo bendrovės UAB "DPD" paslaugos ir kainos:

Svoris kg. Tūris iki, m3* Paslaugos kaina, Lt *
Iki 2 kg 0,01 14,52
Nuo 2 iki  5kg 0,02 15,75
Nuo 5 iki 10kg 0,04 16,90

Pastabos: * Siuntų pristatymo kaina nurodyta litais įskaitant PVM ir kitas galimas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas** už vieną siuntą.

*Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos:

B2C - siuntos iki 31,5 kg pristatymas privatiems asmenims nurodytu adresu;

Kuro priemoka;

Pakartotinis pristatymas, jei gavėjas nerandamas nurodytu adresu;

Siuntų pristatymo terminai:

Pristatymas Lietuvos apskričių centruose iki 2 darbo dienų, kitur – iki 3 darbo dienų.

Klientas gali atsiimti vaistą mūsų vaistinėje arba filiale.

Yra galimybė tartis su vaistinės, esančios arčiausiai kliento gyvenamosios vietos personalu, kad ta vaistinė užsakytų pas mus  pagaminti reikiamą klientui vaistą. Tuomet klientas nusipirktų vaistą artimoje jam vaistinėje.

Užsakyto ir pagaminto vaisto saugojimas iki atsiėmimo

Užsakytas ir pagamintas vaistas saugomas vaistinėje iki jam atsiimant – 10 parų.

Neatsiėmus vaisto per šį laikotarpį vaistas yra naikinamas, sumokėti pinigai – negrąžinami.

Kaip užmokėti

Kaip užmokėti?

Taisyklės ir sąlygos

Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi LSMU vaistinės internetine svetaine “univaistine.lt”, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi internetine svetaine taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp LSMU vaistinės internetinės svetainės “univaistine.lt” administratoriaus ir Jūsų. Primename, jog norėdami pirkti produktus LSMU vaistinės internetinėje svetainėje “univaistine.lt”, Jūs privalote ne tik perskaityti Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių.

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau - Klientas) ir LSMU vaistinės internetinės svetainės “univaistine.lt” administratoriaus (toliau - Administratorius). Jos sudaromos norint užtikrinti Kliento ir Administratoriaus teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi LSMU vaistinės internetine svetaine “univaistine.lt”, rengia LSMU vaistinės internetinės svetainės siūlomų produktų užsakymą, vykdo šių produktų apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito LSMU vaistinės internetinėje svetainėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina produktus ir naudojasi kitomis paslaugomis (toliau viskas bendrai - Paslaugos).
1.3. Klientas pirkimo metu pažymėjęs varnele laukelį "Susipažinau su LSMU vaistinės internetinės svetainės taisyklėmis, sutinku su jų nuostatomis ir patvirtinu, kad vaistą (jei mano pasirinkta prekė yra vaistas) pasirinkau remdamasis gydytojo ar vaistininko patarimu" patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis LSMU vaistinės internetinės svetainės paslaugomis.
1.4. Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su LSMU vaistinės internetinės svetainės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo LSMU vaistinės internetinėje svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

II. Privatumo politika

2.1. Klientui užsakant produktus yra būtina registracija, kurioje pateikiami visi produktai pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos produktai, telefono numeris, pristatymo būdas ir pan.
2.2. Kliento registracijoje pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Administratoriaus ir jo partnerių, teikiančių paslaugas, susijusias su produktų užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės naudoti jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pats pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.
2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis LSMU vaistinės internetinėje svetainėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.5. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti LSMU vaistinės internetinėje svetainėje.
2.7. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo LSMU vaistinės internetinės svetainės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo LSMU vaistinės internetinės svetainės sistemos.
2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis LSMU vaistinės internetinės svetainės univaistine.lt paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti LSMU vaistinės internetinės svetainės univaistine.lt veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

III. Produktai ir jų kainos

3.1. Produkto aprašas pateikiamas prie kiekvieno produkto.
3.2. Produktų viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti produktus.
3.3. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti produktų pasiūlą.
3.4. Administratorius neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie produktą.
3.5. Konkrečių produktų kainos pateiktos litais ir nurodytos ties kiekvieno produkto aprašo. Administratorius įsipareigoja produktus parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
3.6. Į produkto kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
3.7. Į produkto kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientas, užsisakantis produktus į bet kurią Lietuvos vietą, papildomai turi sumokėti pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis paskaičiuojamas pagal siuntinio svorį. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už produktus.
3.8 Siuntų pristatymo paslaugos ir kainos:

Siuntų vežimo bendrovės UAB "DPD" paslaugos ir kainos:

Svoris kg. Tūris iki, m3* Paslaugos kaina, Lt *
Iki 2 kg 0,01 14,52
Nuo 2 iki  5kg 0,02 15,75
Nuo 5 iki 10kg 0,04 16,90

Pastabos: * Siuntų pristatymo kaina nurodyta litais įskaitant PVM ir kitas galimas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas** už vieną siuntą.

*Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos:

B2C - siuntos iki 31,5 kg pristatymas privatiems asmenims nurodytu adresu;

Kuro priemoka;

Pakartotinis pristatymas, jei gavėjas nerandamas nurodytu adresu;

IV. Atsiskaitymas už produktus

4.1. Atsiskaityti už LSMU vaistinės internetinės svetainės „univaistine.lt“ produktus galima atliekant pavedimą per savo internetinę bankininkystę.
4.2. Administratorius užsakytų produktų siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už produktus. Tuo pačiu klientas į jo nurodytą elektroninį paštą gauna patvirtinimą apie sėkmingai įvykdytą apmokėjimą bei sąskaitą faktūrą pdf formatu.
4.3. Atsiskaityti galima ir grynais pinigais atsiimant produktus artimiausiame LSMU vaistinės filiale . Tokiu atveju, Jums reikia:
4.3.1. Prisiregistruoti, nes apsipirkinėti gali tik registruoti vartotojai.
4.3.2. Susikrauti produktus į krepšelį ir paspausti mygtuką "Formuoti užsakymą". Pristatymo informacijoje pasirinkti Jums artimiausią filialą. Mes gausime informaciją apie Jūsų produktų krepšelio turinį.
4.3.3. Pagaminsime produktus ir informuosime Jūsų nurodytu el. paštu arba telefonu, kada galite atvykti apmokėti ir atsiimti siuntinio į Jūsų nurodytą filialą.

V. Produktų pristatymas

5.1. Produktus pristato Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas - siuntų vežimo bendrovė UAB "DPD".
5.2. Siuntų pristatymo terminai:
Pristatymas Lietuvos apskričių centruose iki 2 darbo dienų, kitur – iki 3 darbo dienų.
5.3. Produktus Kurjeris pristato darbo dienomis arba su Klientu suderintu laiku. Administratorius neatsako už Kliento užsakyto produkto nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
5.4. Siuntos pristatomos Kliento adresu. Siuntos negali būti pristatomos į pašto dėžutes. Kurjeris privalo įteikti siuntą tik identifikavęs Klientą.
5.5. Priimdamas siuntą, Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos (Pakuotės) pažeidimą, klientas privalo tai pažymėti Lydraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui pasirašius Lydraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir Kurjeris neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.
5.6. Administratorius visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už produktų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu produktai Klientui nėra pristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti produktų Klientui dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių, papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas apmokestinamas antrą kartą.
5.7. Klientas pastebėjęs, jog produktai neatitinka užsakymo, įsipareigoja nedelsiant susisiekti el. paštu vaistine@lsmuni.lt arba telefonu (8 37) 387533 . Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

VI. Produktų grąžinimas

6.1. Įsigyti produktai kitais produktais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.
6.2. Jeigu gautas ne tas produktas ir/ar nekokybiškas produktas, brokuotas produktas, prašome susisiekti el. paštu vaistine@lsmuni.lt arba tel.: (8 37) 387533. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

VII. Taikytina teisė

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

VIII. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kontaktai

Informacija, vaistų užsakymai:

Rekvizitai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė
Sukilėlių pr. 51,  LT-50106 Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 387533
Faks. (8 37) 793772
El. paštas vaistine@lsmuni.lt

SEB bankas AB
Banko kodas  70440
A/s Nr. LT32 70440 6000 3258625
Įmonės kodas 302536989
PVM mokėtojo kodas LT100005579315

Filialas Nr. 09 (Eivenių g. 4)

Oficina
Eivenių g. 4, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 722733
Faks. (8 37) 793772
El. paštas vaistine@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 18:00
  VI nedirba
  VII nedirba

Vedėja
Rasa Juodinienė
Tel. (8 37) 722733
El. paštas vaistine@lsmuni.lt

Administracija

Direktorius
Rimantas Pečiūra
Tel. (8 37) 240330
Faks. (8 37) 793772
El. paštas r.peciura@takas.lt

Direktoriaus pavaduotoja
Rūta Žobakienė
Tel. (8 37) 387626
El. paštas rutakmu@gmail.com

Prekybos skyriaus vadovė
Rasa Juodinienė
Tel. (8 37) 722733
Faks. (8 37)793772
El. paštas vaistine@lsmuni.lt

Gamybos skyrius

Ekstemporalios gamybos skyriaus vadovė
Aldona Krivickienė
Tel. (8 37) 722733
El. paštas uvgamyba@lsmuni.lt

Homeopatinių vaistų gamybos vadovė
Regina Astrauskienė
Tel. (8 37) 387187
El. paštas homeopatija@lsmuni.lt

Ūkio skyrius

Administratorius
Antanas Ašeriškis
Tel. (8 37) 387626
El. paštas antanas.aseriskis@lsmuni.lt

IT skyrius

Programuotojas
Donatas Pusvaškis
Tel. (8 37) 387626
El. paštas donatas.pusvaskis@lsmuni.lt

Centrinė vaistinė (Sukilėlių pr. 51)

Oficina
Sukilėlių pr. 51, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 387533
Faks. (8 37) 793772
El. paštas uzsakymai@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 19:00
  VI 9:00 - 15:00
  VII nedirba

Filialas Nr. 01 (konsultacinėje poliklinikoje)

Kauno klinikų konsultacinėje poliklinikoje
Eivenių g. 2, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 326155
El. paštas uv1@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 19:00
  VI 8:30 - 16:00
  VII nedirba

Vedėja
Daiva Sakavičienė
Tel. (8 37) 326155
El. paštas uv1@lsmuni.lt

Filialas Nr. 02 (akių ligų klinikoje)

Kauno klinikų akių ligų klinikoje
Eivenių g. 2, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 326705
El. paštas uv2@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 17:00
  VI nedirba
  VII nedirba

Vedėja
Lina Rimdeikienė
Tel. (8 37) 326705
El. paštas uv2@lsmuni.lt

Filialas Nr. 07 (endokrinologijos klinikoje)

Kauno klinikų endokrinologijos klinikoje
Eivenių g. 2, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 326653
El. paštas uv7@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 17:00
  VI nedirba
  VII nedirba

Vedėja
Violeta Gaučienė
Tel. (8 37) 326653
El. paštas uv7@lsmuni.lt

Stomatologijos prekių filialas (Sukilėlių pr. 51)

Priemonės dantų higienai ir balinimui, dantis stiprinantys kremai, darbo drabužiai ir avalynė.
Sukilėlių pr. 51, Kaunas (žemėlapis)
Tel. 8 620 35756
El. paštas donata_k@hotmail.com

Darbo laikas: I-V 8:00 - 17:00
  VI nedirba
  VII nedirba

Filialas Nr. 03 (Rotušės a. 3)

Rotušės a. 3, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 221602
El. paštas vaistinele@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:30 - 19:00
  VI 9:00 - 15:00
  VII nedirba

Vedėja
Inga Norkuvienė
Tel. (8 37) 221602
El. paštas vaistinele@lsmuni.lt

Filialas „Veterinarijos vaistinė“ (Tilžės g. 18)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Veterinarijos akademija
Tilžės g. 18, Kaunas (žemėlapis)
Tel. (8 37) 363527
El. paštas vetvaistine@lsmuni.lt

Darbo laikas: I-V 8:00 - 13:50
  VI nedirba
  VII nedirba

Vedėja
Dovilė Šoliūnaitė
Tel. (8 37) 363527
El. paštas vetvaistine@lsmuni.lt

Apie homeopatiją

Homeopatinių preparatų gamyba, kokybės kontrolė ir laikymas.
Parengė Giedrius Vaičiulis (giedrius.vaiciulis@lsmuni.lt)

I. Homeopatinių preparatų gamybą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas nustato, kad Lietuvoje leidžiama gaminti homeopatinius preparatus tik vadovaujantis gamybos būdais, aprašytais Europos farmakopėjoje, arba Europos ekonominės erdvės valstybių oficialiai naudojamose farmakopėjose. Gamybos būdus, neaprašytus šiose farmakopėjose, naudoti yra draudžiama.
ES plačiausiai naudojamos homeopatinės farmakopėjos:
A. Vokietijos homeopatinė farmakopėja. (Homöopathisches Arzneibuch, HAB)
B. Prancūzijos homeopatinė farmakopėja.
C. Didžiosios Britanijos homeopatinė farmakopėja. (British Homoeopathic Pharmacopoeia, BHomP)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinėje tradiciškai vadovaujamasi Vokietijos homeopatine farmakopėja.
1. Homeopatinės farmakopėjos struktūra
A. Bendrieji analizės metodai bei reagentai.
B. Bendrieji homeopatinių preparatų gamybos reikalavimai.
C. Gamybos metodai (Homeopatinių preparatų gamybos metodų yra apie 45-50 priklausomai nuo farmakopėjos. Šioje dalyje smulkiai aprašomi homeopatinių preparatų gamybos būdai, pagamintos produkcijos žymėjimas bei laikymo sąlygos).
D. Monografijos (Aprašytos žaliavos, nurodytas gamybos metodas, urtinktūros charakteristikos, kokybinės bei kokybinės analizės metodai, urtinktūros laikymo sąlygos).
E. Indeksas.

II. Pradinės homeopatinių preparatų žaliavos

Pradines homeopatinių preparatų gamybos žaliavas galima sąlyginai skirstyti į 6 grupes:
1 grupė. Augalinės kilmės žaliavos. Jos sudaro iki 60%. Dažniausia tai šviežiai surinkti augalai, jų dalys ar ekskretai. Renkama sausu oru, švarios, nepažeistos, nenuvytusios augalų dalys. Augalai turi būti auginami ekologiškose sąlygose, be pesticidų ir kitų pašalinių cheminių junginių. Augalai turi būti surinkti tam tikru laiku priklausomai nuo reikiamos augalo dalies:
* visas augalas su požemine dalimi renkamas žydėjimo metu;
* lapai ir ūgliai renkami visiškai subrendę;
* žiedai renkami tuoj pat jiems išsiskleidus;
* žievė renkama visus metus;
* vaisiai ir sėklos renkamos subrendusios
* grybai renkami visiškai užaugus vaisiaus kūnui;
* vienmečių augalų požeminė dalis renkama vaisiams subrendus;
* daugiamečių augalų požeminė dalis renkama pavasarį.
Kai kurios homeopatijos šakos, ypač gaminant spagyrines urtinktūras, taip pat vadovaujasi astrocikliniais reiškiniais renkant žaliavas bei gaminant preparatus.
2 grupė. Gyvulinės kilmės žaliavos. Jos sudaro iki 10%. Naudojamas visas gyvūnas arba jo organai ir sekrecijos. Gyvuliai turi būti sveiki ir laikomi nepriekaištingai higieniškomis sąlygomis. Jų organizme negali būti jokių kenksmingų medžiagų, veterinarinių vaistų, herbicidų ir pesticidų liekanų. Auginant gyvulius privaloma laikytis gyvūnų apsaugos įstatymo.
3 grupė. Neorganinės kilmės žaliavos. Jos sudaro iki 25%. Tai įvairūs mineralai, metalai ir neorganiniai junginiai.
4 grupė. Organinės kilmės žaliavos. Jos sudaro iki 1%. Tai įvairios natūralios arba sintetinės organinės medžiagos.
5 grupė. Nozodai. Tai sterilūs sergančio organizmo produktai. Nozodų ruošiniai turi atitikti farmakopėjos reikalavimams sterilių vaistų gamybai. Šiuo metu priskaičiuojama iki 2000 nozodų.
6 grupė. Kitos žaliavos. Šioje grupėje yra visos neįprastos homeopatijai medžiagos, kurias sunku priskirti vienai konkrečiai grupei. Tai antibiotikai, hormonai, medžiagų apykaitos produktai ir kitos žaliavos.
Iš pradinių žaliavų, vadovaujantis homeopatinės farmakopėjos nustatytais metodais, gaminamos koncentruotos tinktūros, kurios vadinamos urtinktūromis ir žymimos simboliu Ø. Gauta urtinktūra potencijuojama.

III. Potencijavimas

Lietuvoje dažniausiai naudojami du farmakopėjiniai homeopatinių preparatų potencijavimo metodai: Hanemano ir Korsakovo.
1. Homeopatinių preparatų potencijavimas Hanemano būdu
Homeopatinės potencijos dažnai klaidingai vadinamos praskiedimais. Tačiau tai nėra paprastas praskiedimas. Skiedžiama etapiškai, tam tikru santykiu bei kiekviename etape kratant pagal nustatytus principus. Priešingu atveju homeopatinė potencija neišgaunama.
Potencijuojant gaunamos dvi potencijų skalės: šimtinė (centipotencijos) ir dešimtinė (decipotencijos).
Centipotencijos žymimos skaičiumi bei „C“ raide. Pvz.: 1C, 2C, 30C ir t.t. Skaičius nurodo potencijos laipsnį, „C“ raidė nurodo kad potencija priklauso šimtinei skalei. Dažnai „C“ raidė praleidžiama ir paliekamas tik skaičius. Labai aukštos potencijos dažnai žymimos romėniškais skaitmenimis. Pvz.: M atitinka 1000C; 10M atitinka 10000C.
Decipotencijos žymimos skaičiumi nurodančiu potencijos laipsnį bei „D“ raide nurodančia, kad potencija priklauso dešimtinei skalei. Pvz.: D1, D6, D30 it t.t. Dažnai decipotencijos žymimos ir raide „x“. Pvz.: 1x, 6x, 30x.
A. Centipotencijų gamybos procesas Hanemano būdu
Gaminant pirmas centipotencijas priklausomai nuo taikomo potencijavimo metodo imamos skirtingos pradinės žaliavos ir diluento proporcijos. Dažniausiai imama 1 dalis urtinktūros ir 99 dalys diluento. Diluentas – dažniausiai įvairaus stiprumo etanolis (koncentracija pasirenkama priklausomai nuo taikomo farmakopėjinio metodo). Kitos naudojamos proporcijos: 2 dalys urtinktūros ir 98 dalys diluento; 3 dalys urtinktūros ir 97 dalys diluento.
Aukštesnės potencijos, pradedant nuo 2C, gaminamos imant 1 dalį žemesnės potencijos ir 99 dalis diluento, dažniausiai etanolio. Šie ingredientai pilami į švarų indelį su kamšteliu. Indelio turinys kratomas nuo 10 iki 40 kartų. Kiekvienai potencijai būtina naudoti naują švarų indelį kontaminacijai išvengti bei išlaikyti reikiamą potencijos ir diluento proporciją.
B. Decipotencijų gamybos procesas Hanemano būdu
Decipotencijų gamyba vyksta pagal tuos pačius principus kaip ir centipotencijų. Skiriasi tik aktyvios medžiagos ir diluento proporcijos.
Kaip ir centipotencijose pirmų decipotencijų gamyba gali skirtis nuo aukštesniųjų. Gaminant decipotencijas imama 1 dalis urtinktūros arba žemesnės potencijos ir 9 dalys diluento. Pirmoms decipotencijoms, priklausomai nuo naudojamo farmakopėjinio metodo, taip pat naudojamos šios aktyvios medžiagos ir diluento proporcijos: 2 dalys urtinktūros ir 8 dalys diluento; 3 dalys urtinktūros ir 7 dalys diluento.
Dažnai decipotenecijos ir centipotencijos pakeičiamos viena kitomis pagal kocentracijos tapatumą taip, kaip nurodyta lentelėje:
Hanemano būdu pagamintų decipotencijų ir centipotencijų lyginamoji koncentracija.

Deci-

potencija

Centi-

potencija

Koncentracija

Pradinis medžiagos kiekis ruošinyje g/g

D1

-

1:10

10-1

D2

1C

1:100

10-2

D3

-

1:1000

10-3

D4

2C

1:104

10-4

D5

-

1:105

10-5

D6

3C

1:106

10-6

D7

-

1:107

10-7

D8

4C

1:108

10-8

D9

-

1:109

10-9

D10

5C

1:1010

10-10

D11

-

1:1011

10-11

D12

6C

1:1012

10-12

Praktikoje toks keitimas vyksta tačiau homeopatai nesutaria dėl šiais atvejais atsirandančio terapinio efekto skirtumo tarp tos pačios koncentracijos skirtingų potencijų preparatų.
2. Homeopatinių preparatų potencijavimas Korsakovo būdu
Korsakovo metodu gamintos potencijos žymimos taip pat, kaip gamintos Hanemano metodu, tačiau pridedant raidę „K“. Pvz.: 6CK, 30CK.
Korsakovo metodu gaminant homeopatines potencijas naudojamas vienas indas. Pirmiausia imama 1 dalis urtinktūros ir 99 (arba 9, priklausomai nuo potencijavimo skalės) dalys diluento. Mišinys 10-100 kartų energingai supurtomas. Gauta potencija išpilama ir į tą patį indą pilamas atitinkamas kiekis naujo diluento. Indas su susidariusiu diluento ir aktyvios medžiagos likučių mišiniu energingai supurtomas iki 100 kartų. Turinys išpilamas ir procesas kartojamas kol gaunama norimo laipsnio potencija.
>

IV. Homeopatinės vaistų formos

1. Kietos vaistų formos
A. Homeopatiniai milteliai gaminami iš skysta homeopatine potencija impregnuotos laktozės. Impregnacijai naudojamos potencijos pagamintos iš ne mažesnės kaip 90 % koncentracijos etanolio. Tai būtina norint išlaikyti miltelių birumą. Milteliai impregnuojami jau išdozuoti į popierines kapsules užlašinant reikiamos potencijos tiesiai ant kapsulės. Potencija prasiskverbia per` popierių į miltelius taip juos aktyvuodama. Kapsulės su aktyvuotais milteliais išdžiovinamos ir atiduodamos pacientui.
B. Tabletės, piliulės, granulės yra naudojamos paciento patogumui. Pasirinkta forma neturi įtakos terapiniam efektui, ji atlieka tik aktyviosios medžiagos nešėjo funkciją.
Reikiamos potencijos impregnuojamos į pasirinktąją kietą vaisto formą užpurškiant, užlašinant, ar užpilant. Dideliems kiekiams impregnuoti naudojami dražiratoriai. Maži kiekiai impregnuojami tiesiogiai vaisto indelyje užlašinant 2 lašus skystos potencijos ant 10 g kietos vaisto formos. Kaip ir homeopatinių miltelių gamyboje būtina naudoti stiprios (bent 60°) koncentracijos etanolines potencijas.
2. Skystos vaistų formos
Skystoje formoje homeopatinės potencijos atleidžiamos stikliniuose indeliuose. Galimos spiritinės potencijos, vandeniniai tirpalai arba sirupai.
Skysta forma ypač praktiška veterinarijoje, nes galima sulašinti reikiamą potenciją į gyvūnų geriamąjį vandenį.
Akių lašams ir injekcijoms keliami griežtesni reikalavimai, todėl vaistinėje šios vaisto formos gaminamos retai arba visai negaminamos.
3. Rektaliniai, vaginaliniai preparatai ir lazdelės
Homeopatiniai rektaliniai, vaginaliniai preparatai ir lazdelės gaminamos įprastiniu šių vaistų formų gamybos būdu. Dažniausiai naudojamas pagrindas yra kakavos sviestas. Reikiama homeopatinė potencija įvedama tiesiogiai į pagrindą.
4. Kitos vaistų formos
Tepalai, linimentai, kremai, geliai gaminami įprastiniais šių vaistų formų gamybos metodais tiesiogiai į jas įterpiant homeopatines potencijas.

V. Kokybės kontrolė

Žemų potencijų homeopatinių preparatų kokybės kontrolė gali būti atliekama pasitelkus chromatografijos metodus, nustatant aktyviųjų medžiagų tapatybę bei koncentraciją. Aukštesnėse potencijose cheminės aktyvios medžiagos koncentracija yra per maža, kad būtų galima taikyti fizikinius-cheminius analizės metodus. Todėl kokybės kontrolė atliekama kontroliuojant pirminės žaliavos kokybę, griežtai laikantis pasirinkto farmakopėjinio gamybos metodo bei higienos reikalavimų.

VI. Pakuotė ir laikymas

S. Hanemanas rekomendavo homeopatinius vaistus laikyti neutralaus stiklo taroje. Tačiau šiuo metu dažnai naudojamas ir plastikas dėl jo pigumo ir transportavimo patogumo.
Literatūra
1. „Homoeopathic Pharmacy. An introduction and handbook“ by S.B. Kayne, Churchill Livingston 1997, ISBN 044305018.
2. „Complementary and Alternative Medicine“ edited by S.B.Kayne, Pharmaceutical Press 2009, ISBN 9780853697633
3. British Homoeopathic Pharmacopoeia 1990.
4. Homoopathisches Arzneibuch 2003.

Dažniausiai užduodami klausimai

D.U.K.

Ar pristatymo kaina yra fiksuota ir priklauso nuo užsakomų prekių kiekio?

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntinio svorio. Daugiau informacijos apie pristatymo įkainius rasite adresu: Vaistų  ir kitų prekių atsiėmimo tvarka

Noriu užsakyti pavienių homepatinių preparatų su atsiuntimu į namus?

Užsakant pavienius homeopatinius preparatus, Jūs turite :

1. Nurodyti tikslius pavadinimus su norimais praskiedimais ir kiekį

2. Nurodyti savo telefono numerį ir tikslų savo gyvenamosios vietos adresą

3. Gavę 1,2 punktuose nurodytą informaciją, išrašysime Jums išankstinio apmokėjimo sąskaitą už vaistus ir pristatymą.

4. Jūsų prekes išsiųsime nedelsiant kai tik gausime apmokėjimą.

Help & Contact - Please select the subject and click for more information

EM Media Magento widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates